Anna Jasiulaniec - Tłumacz Przysięgły
biuro@annajasiulaniec.pl
+48 694 901 264

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przekazuję następujące informacje:

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Jasiulaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jasiulaniec – tłumaczka przysięgła języka angielskiego, z siedzibą w Gdańsku, ul. Ujeścisko 16B/1, 80-130 Gdańsk, NIP 5832580269, REGON 380135889

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych celów takich jak:

 

 • wykonywanie poświadczonych i zwykłych tłumaczeń dokumentów przekazanych Administratorowi przez Zleceniodawcę;
 • prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego;
 • spełnienie obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 • przyjmowanie i dokonywanie płatności;
 • dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • marketingowych i statystycznych.

 

 

REPERTORIUM TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły zobowiązany jest do prowadzenia repertorium, czyli wykazu wykonywanych czynności. Repertorium zawiera m.in. oznaczenie Zleceniodawcy albo Zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia. Podanie imienia i nazwiska Zleceniodawcy jest zatem niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Administrator przechowuje Twoje dane przez czas niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W przypadku tłumaczeń poświadczonych, dane są przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego. Kopie przetłumaczonych dokumentów mogą być archiwizowane na czas nieokreślony w celu budowania bazy tłumaczeń. Podstawą prawną przechowywania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

 

 

TWOJE PRAWA

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • przekazania Ci kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Twoich danych osobowych;
 • usunięcia Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

INNE PODMIOTY

 

W związku z prowadzoną działalnością Administrator korzysta z usług innych podmiotów i, jeśli wymagają tego okoliczności, może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak:

 

 • operatorzy systemów informatycznych;
 • operatorzy systemów płatności;
 • biura rachunkowe;
 • firmy kurierskie i Poczta Polska;
 • kancelarie prawne.

 

 

KONTAKT

 

Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@annajasiulaniec.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Anna Jasiulaniec, ul. Ujeścisko 16B/1, 80-130 Gdańsk.